Dry Gloves

Technical diving

Transport bag

Diving courses

Transport bag

Instructor courses

Alurings

Normoxic Trimix / Full Trimix

Normoxic Trimix / Full Trimix Maximalizovať


  • Normoxic Trimix
  • Full Trimix600,00 € s DPH
600,00 € bez DPH

Normoxic Trimix / Full Trimix

Forma a typ kurzu: Kurz, certifikovaný*
Rozsah: 8 ponorov (tri trimixové) / 60 hodín teórie a praxe.
Realizácia kurzu: Teória, prax, praktické ukážky, foto, video.
Cieľ: Vyškolenie kompetentného a zodpovedného potápača pre hlboké potápanie s trimixom.
Špecifiká kurzu: Kurz môže byť výrazne doplnený o vlastné know-how a výsledky výskumu fyziológie dekompresie.
Požadované predpoklady:
Normoxic TMX: AEANx a znalosti v výstroja na úrovni Technical Diver, zdravotný, fyzický a mentálny stav umožňujúci sa potápať. Potápačské poistenie. Minimálny vek 18 rokov.
Full TMX: Normoxic, zdravotný, fyzický a mentálny stav umožňujúci sa potápať. Minimálny vek 18 rokov. Minimálny vek 18 rokov.
Požadovaná výstroj: Vlastná ľubovolnej konfigurácie. Náplňou kurzu je aj odladenie prinesenej výstroje.
Oblek, fľaša (dvojča min. 24 L), automatiky (2x I. st., 2x II.st), meranie tlaku vo fľaši, maska, plutvy, záložná maska, primárne svetlo, min. 1x záložné svetlo, 2x špulka s cievkou (aspoň 25 m), bójka, meranie aspoň času a hĺbky a minimálne rovnaký záložný prístroj, krídlo/kompenzátor vztlaku, kompas, wetnotes. Normoxic TMX: min. 1x stage, Full TMX: min. 3x stage
Cena kurzu: 600 € (v cene nie sú zahrnuté náklady na plyny pre kurzistu a inštruktora)
Náročnosť: Štandardná až vysoká (podľa zvolenej náročnosti, obsahu a typu).
Charakteristika: Základný (Normoxic) a pokročilý (Full) kurz trimixu a príprava a získanie vedomostí a zručností pre reálne trimixové ponory. Realizované ponory sú so zameraním na bezpečný gas manažment a manažment ponoru, plánovanie ponoru, znalosť problematiky efektívnej dekompresie a jej optimálnej realizácie za použitia viacerých dekompresných plynov vrátane kyslíka, zvládanie výstupu bez možnosti rýchleho a núdzového vynorenia.
Popis:
Podľa typu kurzu je predmetom obsahové a tématické pokrytie danej problematiky:
- Normoxic TMX: základné trimixové potápanie, ktoré otvorí dvere do tejto problematiky. Poskytne všetky relevantné a kľúčové informácie, techniky a zručnosti pre jeho bezpečné realizovanie.
- Full TMX: pokročilé trimixové potápanie pre záujemcov o veľmi hlboké potápanie s detailnými a precíznymi potápačskými zručnosťami, detailné pochopenie teoretickej problematiky trimixového potápania a optimálnej dekompresie. Hlavnou náplňou kurzu je vycibrenie techniky prevedenia hlbokých ponorov, ktoré vyžaduje náročný terén a zložité podmienky. Zameranie na tréning všetkých dôležitých techník a zručností.

V kurze je unikátna možnosť zostaviť si obsah a náročnosť kurzu podľa vlastných požiadaviek. Samotný kurz bez rozšírení obsahuje všetky kapitoly podľa štandardov certifikačnej agentúry. Rozšírenia naviac zvyšujú sumu informácií a získané zručnosti, ktoré idú nad rámec a požiadavky štandardov pre certifikáciu.

Obsah kurzu zahŕňa plánovanie, manažment ponoru a plynov, efektívna dekompresia za pomoci viacerých dekompresných plynov vrátane kyslíka. Náročnosť a obsah kurzu si záujemca zvolí sám:
- Štandardný kurz zahrňuje problematiku požadovanú štandardami certifikačnej agentúry. Obsahuje najzákladnejšie techniky ako je práca so stage, výstupy, tímová komunikácia, tímová spolupráca a tímová súhra.
- Štandardný kurz je možné rozšíriť o pokročilú technológiu realizácie dekompresie.
- Štandardný kurz je možné rozšíriť taktiež o pokročilé formy potápačských zručností. Pokročilý výstroj a konfigurácia potápača, modifikácie a varianty.
- Štandardný kurz je možné rozšíriť aj o testovanie prítomnosti bublín po realizovaných ponoroch. Fyziológia potápania so zmesami, ľudské telo a jeho adaptácia na extrémne ponory, pôsobenie plynov na človeka.

Obsiahla teoretická výuka v rozšíreniach kurzu vychádzajúca z najnovších poznatkov výskumu fyziológie dekompresie.

Tématické okruhy (hĺbka problematiky závisí na zvolenom rozšírení kurzu):
*Fyziológia potápania (ľudské telo z pohľadu dekompresného potápania a dýchania inertných plynov, aspekty dýchania počas ponoru, vplyv chýb nesprávneho používania, následky, kardio a respiračný systém ľudského tela, problematika DCS, problematika narkotickosti plynov, hypotermia a jej predchádzanie a riešenie, nebezpečenstvá hypoxie a hyperoxie, vplyv na psychológiu potápania, vnímanie pod vodou a jeho špecifiká).
*Potápačská fyzika a fyzika plynov.
*Konfigurácia výstroja technického potápača (koncept, výber výstroja podľa efektívnych prvkov fungovania, zladenie jednotlivých prvkov výstroja, práca s jednou alebo viacerými stage).
*Dekompresia (história, pochopenie zmyslu a fungovania dekompresie, optimalizácia dekompresie, agresívne a konzervatívne formy dekompresie, predive procedúry pre efektívnu dekompresiu, plánovanie dekompresie pred ponorom: software/tabuľky/empíria, výpočet dekompresie počas ponoru, nevýhody používania trimixových počítačov, dekompresné modely, problematika deepstop-ov, problematika variabilnej výstupovej rýchlosti, pozitívny a negatívny vplyv O2 na ľudský organizmus, jeho benefity s ohľadom na riadenie výstupu a jeho efektívne používanie).
*Manažment plynov (Analýza plynov, efektívne značenie a label manažment proti zamedzeniu chýb, plánovanie a manažment spotreby pred ponorom, efektívne vyhodnocovanie spotreby počas ponoru, KUB koeficienty, výstupový manažment plynov, výhody/nevýhody štandardných plynov. Problematika diferentných SAC v závislosti na konfigurácii, DPV, externým faktorom a ich vplyve na plánovanie ponoru a spotreby.).
*Manažment ponoru (situačný prehľad, vnímanie a vyhodnocovanie prostredia a správania partnera, riadenie ponoru vedúcim ponoru, analýza a interpretácia danej situácie z hľadiska priebehu ponoru a stavu výstroja, realizácia ponoru, predponorové kontroly, efektívny brífing a debrífing ponoru).
*Plánovanie ponoru (teoretické a praktické metódy, koncepty, identifikácia slabých a silných miest plánu).
*Pokročilá navigácia (použitie kompasu, orientácia v prostredí)
*Nehody a krízové situácie (predchádzanie nehodám z hľadiska konfigurácie, procedúr a prístupu, priority a pochopenie procesu taskloadu, núdzové postupy, kľúčové zlyhania počas trimixových ponorov).
*Komunikácia s partnerom a v tíme, spolupráca, procesy efektívnej spolupráce (empatické, logické, partnerské, pomoc).
*Efektívna organizácia trimixového ponoru (time manažment, príprava, realizácia), logistika a jeho zabezpečenie (povrchový a podvodný support).
*Súčasťou kurzu je premietanie najzaujímavejších prednášok z International Techmeeting 2012 - najväčšej európskej konferencie o technickom potápaní na kontinentálnej Europe. Tieto prednášky sú našim majetkom, nakoľko sme podujatie pripravili a zorganizovali a preto nikde inde nie je možné ich sledovať získať. Na konferencii boli prítomní 26 prednášatelia z celého sveta s momentálne najvýraznejšími súčasnými technickými potápačmi a legendou medzi technickými potápačmi Billom Stoneom.
*Premietanie množstva rôznych tématických videí s ich analýzou a komentárom.

Teoretická príprava na tieto kurzy prebieha celoročne. Praktická príprava neprebieha v období december a až február z dôvodu veľmi nízkych teplôt a tým pádom malej efektivity výuky, kedy študenti riešia viac chlad a ostatné veci s ním súvisiace a nesústredia sa pri tréningových ponoroch na obsah výuky.

Doplnkové moduly rozšírenia:
++ Advanced teória: 250 €
Jedná sa o nadstavbu na štandardný kurz normoxického trimixu, kde sa dôraz venuje predovšetkým na problematiku rozšíreného vysvetlenia efektívnej dekompresie pre rozsah normoxického trimixu na základe rôznych aktuálnych informácií. V kurze je vyučovaná pokročilé vypočítavanie z hlavy pre dekompresný profil priamo počas ponoru so zameraním na vysvetlenie ako funguje dekompresia a nie len matematické počítanie výsledkov. Taktiež obsahuje pokročilý manažment spotreby v plánovaní a sledovania počas priebehu ponoru.
Počítanie dekompresie (výpočet dekompresnej stratégie bez počítača, jej modifikácie v priebehu ponoru), kontrola a riadenie spotreby z hlavy bez použitia prístrojov. Riadenie ponoru z hľadiska efektivity, nadhľad a prehľad nad ponorom. Konceptuálny gas manažment Rock Bottom, identifikácia slabých miest v gas manažmente a modifikácia stratégií v gas manažmente počas ponoru. Analýza dekompresných plánov a rôznych dekompresných software. Kalkulácie z hlavy: dekompresia, gas manažment, mix blender.

++ Advanced prax: 200 €
Rozšírenie o multilevel krízové situácie. Základy používania DPV (optimálne skútrovanie, ako vybrať skúter, manažment, tipy a rady, údržba).

++ Advanced testovanie: 250 €
Rozšírenie o dekompresnú teóriu z výskumu a meranie prítomnosti bublín Dopplerom po trimixovom ponore (získanie informácie o efektivite prevedenej dekompresie). Súčasťou je pokročilá potápačská fyziológia. Modul obsahuje prednášku teórie v spolupráci s odborníkom z medzinárodného projektu PHYPODE.

Všeobecné informácie ku kurzom a podmienky:
Kurz pokrýva komplexne danú problematiku. Je určený pre tých, ktorí sa chcú danú oblasť potápania naučiť od A po Z.

Zaplatením ceny kurzu si kurzista zakúpi obsahovú náplň kurzu. Zahájenie kurzu je na základe vzájomnej dohody. Zaplatením ceny kurzista prejavuje záväzný záujem o kurz. Kurzy sú realizované ako inividuálne, zamerané pre jednotlivcov alebo malé skupinky a preto sa termín dohodne podľa požiadaviek. Práve pre individuálny prístup nie sú vopred vypísané termíny kurzov, nakoľko je snaha prispôsobiť sa časovým možnostiam kurzistu, keďže s našej strany je to primárna práca a vieme si zariadiť čas. Celý priebeh kurzu bude dohodnutý a časovo upresnený na prvom stretnutí kurzu. Kurz je možné realizovať do 6 mesiacov od zaplatenia. Hlavnou snahou je nájsť vhodný termín s ohľadom na časové možnosti kurzistu. V prípade, že sa tak nestane, bude cena za kurz vrátená a miesto uvoľnené ďalším záujemcom.

O prijatí a zaradení rozhoduje dátum prijatej platby. Počty účastníkov v kurzoch a na seminároch sú obmedzené a preto pri vyčerpaní kapacity sa môže stať, že objednávka bude odmietnutá alebo bude termín presunutý až za predtým zaplatené kurzy.

Mám málo času a snažím sa s ním pracovať čo najlepšie. Preto časť zodpovednosti presúvam aj na ľudí, ktorí mi ho ovplyvňujú. Tá časť zodpovednosti je v tom, že zaplatením kurzu vidím reálnu motiváciu o tento kurz a snahu ho dokončiť. To je dôvod prečo požadujem platbu za kurz pred kurzom a nie až po ukončení.

Ďalšie info na týchto linkách:
Predstavenie inštruktora/inštruktora trénera Petra Kubičku:
http://blog.kubi.sk/kto-som-a-co-robim/

http://blog.kubi.sk/filozofia-vyuky/
http://blog.kubi.sk/preco-neucim-rekreacne-potapanie/
http://blog.kubi.sk/kubi-vyuka-pokrocileho-a-technickeho-potapania/
http://blog.kubi.sk/bezkartickove-kurzy-a-seminare-aky-maju-zmysel-a-co-ponukaju/

Čo očakávam od kurzistu:
V prvom rade ochotu a snahu sa niečo naučiť. Potom je to aktívny prístup ku kurzu. A na koniec realistické zhodnotenie svojich síl a možností. Bezpečnosť je prvoradým faktorom realizácie kurzu.

Čo môže očakávať kurzista odo mňa:
Kvalitu, ochotu, snahu a poskytnutie maximálneho časového priestoru vyhradeného na daný kurz. Celý svôj potápačský život a kariéru neustále pracujem na svojom zlepšovaní a zdokonalovaní sa. Tieto moje skúsenosti a vedomosti môže očakávať kurzista ako benefit o ktorý bude kurz rozšírený.

Zľavy a benefity ku kurzu:
Každý kurzista získava automaticky zľavu z produktov, ktoré ponúkam na tejto stránke. Výška zľavy pre kurzistov je uvedená pri každom konkrétnom produkte.

Formy a typy kurzov:

* Certifikovaný IANTD (najstaršia a najväčšia celosvetová certifikačná agentúra pre technické potápanie).
IANTD založil Dick Rutkowski v roku 1985, ktorý pracoval 33 rokov u National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), okrem iného ako koordinátor a vedúci výskumu v potápačskej a pretlakovej komore. IANTD ako prvá začala ponúkať certifikáciu v Enriched Air Nitrox a neskôr tiež ako prvá vzdelávacie programy vo všetkých smeroch technického potápania (Advanced Nitrox, Deep Air, Technical diving, Cave a Wreck Penetration, Normoxic Trimix, Trimix a Rebreather, atď). V roku 1992 sa stal prezidentom a CEO IANTD Tom Mount, ktorý je označovaný za jedného z pionierov technického a jaskynného potápania. Tom Mount napísal množstvo textov z oblasti technického potápania a knihu, ktorá je považovaná za akúsi prvú bibliu technického potápania - the Technical Diver Encyclopedia a taktiež celosvetovo známe: Exploration and Mixed Gas Diving Encyclopedia and Tek Closed Circuit Rebreather.


** Kurzy formou workshopu, školenia a vzdelávacích lekcií sú zamerané na jednotlivé problematiky (kapitoly) danej oblasti potápania a sú určené pre potápačov, ktorí sa:
- chcú venovať tejto problematike a hľadajú prvotné informácie
- začali venovať tejto problematike a hľadajú rozširujúce informácie
- venujú sa tejto problematike a chcú si rozšíriť vedomosti
- venovali sa tejto problematike v minulosti a chcú si osviežiť zabudnuté informácie
- rozmýšľajú nad kurzom a chcú sa zoznámiť s touto problematikou
Taktiež sú určené pre tých, ktorí chcú získať v danej oblasti základnú sumu informácií, zorientovať sa zdrojoch informácií, získať vlastný názor, dozvedieť sa odpovede na otázky, ktoré nenašli inde. Nenahrádzajú kurz, ale umožňujú rozšíriť si obzor vedomostí, prípadne získať odpovede na svoje otázky, ktoré nezískali v iných kurzoch v inej potápačskej škole. Nekončia certifikáciou. Preto k nim pristupujem veľmi zodpovedne, nakoľko absolvent nie je uspokojený plastovou kartičkou, ale musí mať pocit, že si niečo hodnotné odniesol. Podľa obsahu témy je zvolená forma prezentácie (seminár, školenie, lekcia, workshop).

*** Kurz je nekartičkový, tzv. "N"-kový. Jedná sa o to, že na záver nie je vydaná celosvetová certifikačná kartička, ale doklad o absolvovaní kurzu (častokrát cennejšia ako celosvetová certifikácia). Je to typ kurzu kde nezáleží na získaní papiera, ale predovšetkým na získanie vedomosti. Potápač preto za svoje zaplatené finačné prostriedky musí dostať protihodnotu a tak je to pre nás výzva, aby si odniesol reálne schopnosti a vedomosti, ktoré vie oceniť. O to sú tieto "N"-kové kurzy zaujímavejšie a žiadanejšie lebo inštruktor sa nemôže kurzistu zbaviť vydaním certifikácie bez toho, aby reálne kurzista pocítil prínos kurzu. Kurz je postavený na vlastnom know-how, ktoré je neustále dopĺňané a modifikované na základe vlastného permanentného vzdelávania cez svoje exkluzívne kontakty a možnosti. Ide o najvyššiu formu vzdelávania, kedy sa po ukončení nedáva plastová karticka ale kurzista si musí odniesť niečo o čom je si istý že za to stáli jeho peniaze - trvalé poznatky.

V prípade úspešného absolvovania kurzov, ktoré sú certifikované, je vystavený celosvetovo platný a uznávaný certifikát vo forme plastovej karty a nástenného diplomu. V prípade necertifikovaných kurzov, je vystavený certifikát potvrdzujúci absolvovanie kurzu. Súčasťou kurzov s certifikáciou sú výukové materiály: manuál (čeština, slovenčina) spracovaný na základe moderných poznatkov, tabuľky (pre kurzy s dekompresnou problematikou). Aj pri kurzoch, ktoré nie sú ukončené certifikáciou, sú súčasťou výukové videá a množstvo doporučenej literatúry v elektronickej forme, ktoré majú voľnú distribúciu, prehľad a odporučenie študijných materiálov.

Pár slov o prístupe k výuke a jej metodike:
Výuka prebieha podľa zásad efektívneho vyučovania (účelnosť a hospodárnosť) a optimalizácie výukového procesu. Snaha je, aby prebiehala efektívne a tvorivo. Používané didaktické metódy: výklad, prednáška, demonštrácia, rozhovor, cvičenie a samostatná práca. Témy sú vysvetľované v prijateľnom tempe. Dôraz na zvukovo-vizuálno-realizačnú formu pre trvalejšie uchovanie poznatkov. Všade tam, kde je to možné je zapájané podnecovanie invencie, nakoľko je známe, že najviac si človek zapamätá (až 90%) to, na čo príde sám. Ciele vyučovacieho procesu: konzistentnosť, primeranosť a jednoznačnosť.

Upozornenie:
Text popisu kurzu je vlastníctvom autora a vychádza z vlastných skúseností. Bez predchádzajúceho súhlasu nemôže byť kopírovaný pre iné účely.