Dry Gloves

Technical diving

Transport bag

Diving courses

Transport bag

Instructor courses

Alurings

Advanced / Technical Cave diver / Mine diver

Advanced / Technical Cave diver / Mine diver Maximalizovať


  • Advanced Cave diver
  • Technical Cave diver
  • Mine diver

1 000,00 € s DPH
1 000,00 € bez DPH

Advanced / Technical Cave diver / Mine diver

Forma a typ kurzu: Kurz, certifikovaný*
Rozsah: 10 ponorov v overhead prostredí v rámci 100 hodín teórie a praxe.
Realizácia kurzu: Teória, prax, praktické ukážky, foto, video.
Cieľ: Pripraviť potápača na realizáciu bezpečných jaskynných ponorov v náročnom prostredí. Kurz pre ozajstných milovníkov jaskynného potápania.
Špecifiká kurzu: Kurz je zásadne doplnený o vlastné know-how. Kurz s touto náplňou nerobí žiadna škola na Slovensku. Ako jediný na Slovenku vyučujem exploračné potápanie. Ostatné školy technického potápania poskytujú výcvik len na úrovni turistického alebo REC-TECH (rekreačno-technického) potápania.
Požadované predpoklady: Cave Diver, zdravotný, fyzický a mentálny stav umožňujúci sa potápať. Potápačské poistenie. Minimálny vek 18 rokov.
Požadovaná výstroj: Vlastná ľubovolnej vyladenej konfigurácie.
Oblek, fľaša (dvojča), automatiky ( 2x I. st., 2x II.st), meranie tlaku vo fľaši, maska, plutvy, záložná maska, primárne svetlo, 5x špulka s cievkou (aspoň 20 m), 2x naviják (aspoň 150 m), meranie aspoň času a hĺbky a minimálne rovnaký záložný prístroj, krídlo/kompenzátor vztlaku, kompas, wetnotes.
Cena kurzu: 1000 € / 1300 € / 1000 € (V cene technických kurzov nie sú zahrnuté realizačné náklady mimo územia Slovenska: doprava, strava, ubytovanie, plyny.)
Náročnosť: Extrémne vysoká.
Charakteristika: Tento kurz je už vyslovene technickým jaskynným potápaním. Nejedná sa už návštevu turistických lokalít, ale lokalít s dlhými penetráciami, s vysokou mierou kalivosti prostredia, výskytu reštrikcií, náročného terénu a exploračného potápania.
Popis:
Keď sa potápač už nasýti známych "turistických" lokalít v našom okolí, Francúzsku, Mexiku a jaskyniek v moriach, začne rozmýšľať kam sa posunúť. Na zemi je množstvo slabo alebo vôbec nie prebádaných jaskýň. Dôvod prečo nie sú prebádané vôbec alebo málo je jednoduchý. Väčšina potápačov si na to netrúfla alebo sú tak náročné, že aj tí ktorí si trúfli na ich prieskum narazili na rôzne hranice možností. Tento kurz je prvým stupňom k získaniu schopností ako sa dostať bezpečne a efektívne aj na miesta kam sa nedostane 99% jaskynných potápačov. Cieľom je rozvoj už existujúcich vedomostí a zručností. Ak sa v Cave kurze kládol dôraz na maličkosti, tak v tomto sa kladie dôraz na detaily maličkostí. Všetky schopnosti potápača musia smerovať k dokonalosti. O práci so šnúrou ani nehovoriac, tá musí byť alfa a omega a jej ovládanie musí byť po kurze intuitívne a plne automatické v akejkoľvek situácii. Hlavnou zložkou kurzu je naučiť odlíšiť hazardné a extrémne náročných ponory. Hazardné ponory sú tie, kde sa ide za hranice vlastných schopností alebo vlastností prostredia s cieľom dosiahnuť cieľ za každú cenu, častokrát si neuvedomujúc reálne riziko. Potápač po absolvovaní tohoto kurzu nebude mať problém pohybovať sa prostredí s vysokou kalivosťou kde viditeľnosť klesá na centimetre. Dokáže rozlíšiť hroziace nebezpečenstvo a včas sa ho vyvarovať aj v extrémne náročných podmienkach. Bude chápať nutnosť plne rešpektovať bezpečnostné zásady daného ponoru.
Priestorom pre výuku sú priestory reálnych jaskýň, ktoré nie sú bežne navštevované. Kurzista sa tak stáva prakticky členom tímu a podieľa sa na skutočných jaskynných ponoroch. Výuka tak prebieha získavaním reálnych skúseností a nie nekonečnými cvičeniami na voľnej vode pod dojmom zvyšovania si zručností potrebných pre jaskynné potápanie. Kurz nemá presne definované obdobie ukončenia. Jedná sa o vzájomnú dohodu kedy obidve strany nadobudnú pocit, že je čas ukončiť kurz a vystaviť certifikát. Spravidla sa jedná o približne ročné obdobie.

Zameranie kurzu na výrazne technické potápanie s výukou pokročilých techník práce so šnúrou, krízových situácií, manažmentu ponoru (dekompresia v premenlivom profile, pokročilý gas management, stage management, DPV/skútrovanie, filmovanie, atď.), riešenie zložitých multitaskových krízových situácií, manažment tímu, sidemount, pohyb v extrémne náročnom prostredí (kalivosť, viditeľnosť, orientácia, reštrikcie).

Rozsiahla teoretická časť je sofistikovane postavená na budovaní štruktúry informácií a zahŕňa komplexný manažment ponoru, systemizovanú prípravu na bezpečnú a efektívnu realizácia ponoru, koncept stratégií plánovania gas manažmentu s vlastným know-how, kľúčové bezpečnostné faktory, efektívnu tímovú komunikáciu založenú na predvídaní a odhade situácie, koncept empatie buddy to buddy, racionalizáciu postupov pri prekonávaní prekážok, štrukturálny tímový manažment, využívanie synergický efektov pozitívnych postupov.

Pokročilé použite DPV (optimálne skútrovanie, tímová komunikácia, riešenie krízových situácií, ako vybrať skúter, manažment, tipy a rady pre efektívne používanie, údržba).

Plánovanie je absolútnym fundamentom v potápaní v uzatvorených priestoroch. Skladá sa z plánovania: spotreby, konfigurácie výstroja, práce týmu, dekompresie a optimálnych plynov. Pre plánovanie spotreby slúži niekoľko konceptov, ktoré pomáhajú reálne naplánovať bezpečný ponor. Stratégia riešenia konfigurácie pre daný ponor je veľmi dôležitou zložkou plánovania. Niektoré vychádzajú z konceptu známeho ako KISS, ktorého jednou zložkou môže byť štandardizácia. Viaceré majú koncepty založené na historickom vývoji konfigurácie. Iné nemajú základný koncept, ale vychádzajú z individualistických potrieb.
V tzv. overhead prostredí je dekompresia jedným z ťažkých orieškov plánovania a následne jej realizácie. V súvislosti s tým je výber optimálnych plynov často kompromisom možného a predpokladaného. Zladiť tieto dve zložky saturácie potápača do čo najlepšie fungujúcej kombinácie je nevyhnutným predpokladom pre bezpečnú realizáciu ponoru v prijateľných hraniciach určitého rizika.

Tímová spolupráca a jej plánovanie je kľúčový bezpečnostný faktor pre pohyb a prácu členov tímu počas ponoru. Súčasťou je efektívna komunikácia aj v zložitých environmentálnych podmienkach. Cieľom kurzu je dôraz na efektivitu a racionalitu plánovania. Všetko v záujme maximálnej bezpečnosti prevedenia ponoru.

Tento typ kurzu sa zameriava na všetky tri kľúčové faktory jaskynného potápania:
1) Riziko vyplývajúce z nemožnosti sa okamžite vynoriť.
2) Riziko vyplývajúce z nízkej až nulovej viditeľnosti.
3) Riziko vyplývajúce z úzkych priestorov a reštrikcií.

Tématický obsah je výrazne detailnejšie zameraný ako v prípade Cave Diver:
Výstroj
Vodiace šnúry
Plánovanie spotreby / Manažment spotreby v priebehu ponory
Komunikácia
Tímová spolupráca
Stres a krízové situácie
Fyziologické aspekty a psychológia potápania
Získanie plnej kontroly nad ponorom
Orientácia v zložitom prostredí
Dekompresia
Plánovanie ponoru / Management počas ponoru a on the fly
Nehody, úraz a záchrana
Pohyb pod vodou
Nebezpečenstvo a hazard
Pokročilé techniky
Logistika jaskynných ponorov a transport
Mapovanie
Skútre

Tématické okruhy (hĺbka problematiky závisí na zvolenom rozšírení kurzu):
*Konfigurácia výstroja technického potápača (koncept, výber výstroja podľa efektívnych prvkov fungovania, zladenie jednotlivých prvkov výstroja).
*Dekompresia (pochopenie zmyslu a fungovania dekompresie, optimálna dekompresia, predive procedúry pre efektívnu dekompresiu, plánovanie dekompresie pred ponorom, výpočet dekompresie počas ponoru).
*Manažment plynov (Plánovanie a manažment spotreby pred ponorom, efektívne vyhodnocovanie spotreby počas ponoru, KUB koeficienty, výstupový manažment plynov. Problematika diferentných SAC v závislosti na konfigurácii, DPV, externým faktorom a ich vplyve na plánovanie ponoru a spotreby.).
*Manažment ponoru (situačný prehľad, vnímanie a vyhodnocovanie prostredia a správania partnera, riadenie ponoru vedúcim ponoru, analýza a interpretácia danej situácie z hľadiska priebehu ponoru a stavu výstroja).
*Plánovanie ponoru (teoretické a praktické metódy).
*Nehody a krízové situácie (predchádzanie nehodám z hľadiska konfigurácie, procedúr a prístupu, priority a pochopenie procesu taskloadu, núdzové postupy).
*Komunikácia s partnerom a v tíme, spolupráca, procesy efektívnej spolupráce (empatické, logické, partnerské, pomoc).
*Premietanie množstva rôznych tématických videí s ich analýzou a komentárom.

Teoretická príprava na tieto kurzy prebieha celoročne. Praktická príprava neprebieha v období december a až február z dôvodu veľmi nízkych teplôt a tým pádom malej efektivity výuky, kedy študenti riešia viac chlad a ostatné veci s ním súvisiace a nesústredia sa pri tréningových ponoroch na obsah výuky.

Rozšírenie Technical
Technical zameranie znamená použitie nitroxových a trimixových zmesí a kurz je zameraný na pokročilé trimixové potápanie v jaskynnom prostredí.

Ďalšou súčasťou kurzu je sledovanie najlepších prednášok z najväčšej európskej konferencie o technickom potápaní na kontinentálnej Europe - International Techmeeting 2012. Tieto prednášky sú našim majetkom, nakoľko sme podujatie pripravili a zorganizovali a preto nikde inde nie je možné ich sledovať získať. Na konferencii boli prítomní 26 prednášatelia z celého sveta s momentálne najvýraznejšími súčasnými technickými potápačmi a legendou medzi technickými potápačmi Billom Stoneom.
Priestorom pre výuku sú náročné terény jaskýň s komplikovanou logistikou a veľkými výzvami pri jaskynnom potápaní. Kurzista sa stáva členom tímu a podieľa sa na projektoch. Výuka tak prebieha prakticky získavaním reálnych skúseností a nie len teoretickými a kvázi praktickými cvičeniami.

Rozšírenie o exploračné a prieskumné jaskynné potápanie. Našim cieľom je pripravovať perspektívnych jaskynných potápačov aj pre náš tím, aby sme sa spolu podieľali na projektoch a objavovaní neznámych priestorov jaskýň v prípade obojstranného záujmu.
Najvyššia forma výuky jaskynného potápania. Výuka prebieha na jaskynných lokalitách, ktoré majú rôzne prvky náročnosti: z hľadiska kalivosti, transportu, logistiky, terénu, použitia multistage, sidemountu, modifikácie výstroja atď. Súčasťou kurzu je možnosť podieľať sa a pracovať na projektoch DIR-TEAM Slovakia.

Mine Diver
Špecializovaný kurz na potápanie v baniach a iných nestabilných prostrediach. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že potápanie v jaskyniach a baniach je identické. V obidvoch prípadoch ide potápanie v uzatvorených priestoroch. Avšak banské potápanie vyžaduje viacero potrebných vedomostí, ktoré sa v jaskynnom prostredí nevyžadujú. Existuje viacero typov baní a preto sa nedá jednoznačne vylúčiť, že jaskynný potápač by nebol plne pripravený na potápanie v baniach, ale ani zaručiť, že znalosť problematiky jaskynného potápania znamená automaticky bezpečné potápanie v baniach. Jaskyne sú typické svojou stabilnou štruktúrou, aj keď sú kalivé. Bane sú produktom človeka a preto sa nedá považovať ich štruktúra za stabilnú za každých okolností. Kurz sa venuje práve tejto problematike a praktickým potápaním v rôznych typoch baní. Tento kurz nerobí žiadna škola na Slovensku a je v ňom využité dlhoročné know-how. V kurze je možné zvoliť jeho náročnosť a jeho zameranie nastaviť tak, že sa bude jednať o prípravu na potápanie v baniach, ktoré sú doprevádzané, kvalitne značené alebo prípravu na exploračné a prieskumné banské potápanie, za účelom objavovania nových priestorov, ťahania vlastných liniek alebo dokumentovanie zatopených priestorov baní. Mine diver kurz je považovaný za nadstavbu jaskynného potápania a preto sa vyžaduje minimálna certifikácia Advanced Cave Diver. Súčasťou kurzu je možnosť podieľať sa a pracovať na prieskume opálovej bane Dubník, ktorá je jednou z najexkluzívnejších lokalít v Európe.

Všeobecné informácie ku kurzom a podmienky:
Kurz pokrýva komplexne danú problematiku. Je určený pre tých, ktorí sa chcú danú oblasť potápania naučiť od A po Z.

Zaplatením ceny kurzu si kurzista zakúpi obsahovú náplň kurzu. Zahájenie kurzu je na základe vzájomnej dohody. Zaplatením ceny kurzista prejavuje záväzný záujem o kurz. Kurzy sú realizované ako inividuálne, zamerané pre jednotlivcov alebo malé skupinky a preto sa termín dohodne podľa požiadaviek. Práve pre individuálny prístup nie sú vopred vypísané termíny kurzov, nakoľko je snaha prispôsobiť sa časovým možnostiam kurzistu, keďže s našej strany je to primárna práca a vieme si zariadiť čas. Celý priebeh kurzu bude dohodnutý a časovo upresnený na prvom stretnutí kurzu. Kurz je možné realizovať do 6 mesiacov od zaplatenia. Hlavnou snahou je nájsť vhodný termín s ohľadom na časové možnosti kurzistu. V prípade, že sa tak nestane, bude cena za kurz vrátená a miesto uvoľnené ďalším záujemcom.

O prijatí a zaradení rozhoduje dátum prijatej platby. Počty účastníkov v kurzoch a na seminároch sú obmedzené a preto pri vyčerpaní kapacity sa môže stať, že objednávka bude odmietnutá alebo bude termín presunutý až za predtým zaplatené kurzy.

Mám málo času a snažím sa s ním pracovať čo najlepšie. Preto časť zodpovednosti presúvam aj na ľudí, ktorí mi ho ovplyvňujú. Tá časť zodpovednosti je v tom, že zaplatením kurzu vidím reálnu motiváciu o tento kurz a snahu ho dokončiť. To je dôvod prečo požadujem platbu za kurz pred kurzom a nie až po ukončení.

Ďalšie info na týchto linkách:
Predstavenie inštruktora/inštruktora trénera Petra Kubičku:
http://blog.kubi.sk/kto-som-a-co-robim/

http://blog.kubi.sk/filozofia-vyuky/
http://blog.kubi.sk/preco-neucim-rekreacne-potapanie/
http://blog.kubi.sk/kubi-vyuka-pokrocileho-a-technickeho-potapania/
http://blog.kubi.sk/bezkartickove-kurzy-a-seminare-aky-maju-zmysel-a-co-ponukaju/

Čo očakávam od kurzistu:
V prvom rade ochotu a snahu sa niečo naučiť. Potom je to aktívny prístup ku kurzu. A na koniec realistické zhodnotenie svojich síl a možností. Bezpečnosť je prvoradým faktorom realizácie kurzu.

Čo môže očakávať kurzista odo mňa:
Kvalitu, ochotu, snahu a poskytnutie maximálneho časového priestoru vyhradeného na daný kurz. Celý svôj potápačský život a kariéru neustále pracujem na svojom zlepšovaní a zdokonalovaní sa. Tieto moje skúsenosti a vedomosti môže očakávať kurzista ako benefit o ktorý bude kurz rozšírený.

Zľavy a benefity ku kurzu:
Každý kurzista získava automaticky zľavu z produktov, ktoré ponúkam na tejto stránke. Výška zľavy pre kurzistov je uvedená pri každom konkrétnom produkte.

Formy a typy kurzov:

* Certifikovaný IANTD (najstaršia a najväčšia celosvetová certifikačná agentúra pre technické potápanie).
IANTD založil Dick Rutkowski v roku 1985, ktorý pracoval 33 rokov u National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), okrem iného ako koordinátor a vedúci výskumu v potápačskej a pretlakovej komore. IANTD ako prvá začala ponúkať certifikáciu v Enriched Air Nitrox a neskôr tiež ako prvá vzdelávacie programy vo všetkých smeroch technického potápania (Advanced Nitrox, Deep Air, Technical diving, Cave a Wreck Penetration, Normoxic Trimix, Trimix a Rebreather, atď). V roku 1992 sa stal prezidentom a CEO IANTD Tom Mount, ktorý je označovaný za jedného z pionierov technického a jaskynného potápania. Tom Mount napísal množstvo textov z oblasti technického potápania a knihu, ktorá je považovaná za akúsi prvú bibliu technického potápania - the Technical Diver Encyclopedia a taktiež celosvetovo známe: Exploration and Mixed Gas Diving Encyclopedia and Tek Closed Circuit Rebreather.


** Kurzy formou workshopu, školenia a vzdelávacích lekcií sú zamerané na jednotlivé problematiky (kapitoly) danej oblasti potápania a sú určené pre potápačov, ktorí sa:
- chcú venovať tejto problematike a hľadajú prvotné informácie
- začali venovať tejto problematike a hľadajú rozširujúce informácie
- venujú sa tejto problematike a chcú si rozšíriť vedomosti
- venovali sa tejto problematike v minulosti a chcú si osviežiť zabudnuté informácie
- rozmýšľajú nad kurzom a chcú sa zoznámiť s touto problematikou
Taktiež sú určené pre tých, ktorí chcú získať v danej oblasti základnú sumu informácií, zorientovať sa zdrojoch informácií, získať vlastný názor, dozvedieť sa odpovede na otázky, ktoré nenašli inde. Nenahrádzajú kurz, ale umožňujú rozšíriť si obzor vedomostí, prípadne získať odpovede na svoje otázky, ktoré nezískali v iných kurzoch v inej potápačskej škole. Nekončia certifikáciou. Preto k nim pristupujem veľmi zodpovedne, nakoľko absolvent nie je uspokojený plastovou kartičkou, ale musí mať pocit, že si niečo hodnotné odniesol. Podľa obsahu témy je zvolená forma prezentácie (seminár, školenie, lekcia, workshop).

*** Kurz je nekartičkový, tzv. "N"-kový. Jedná sa o to, že na záver nie je vydaná celosvetová certifikačná kartička, ale doklad o absolvovaní kurzu (častokrát cennejšia ako celosvetová certifikácia). Je to typ kurzu kde nezáleží na získaní papiera, ale predovšetkým na získanie vedomosti. Potápač preto za svoje zaplatené finačné prostriedky musí dostať protihodnotu a tak je to pre nás výzva, aby si odniesol reálne schopnosti a vedomosti, ktoré vie oceniť. O to sú tieto "N"-kové kurzy zaujímavejšie a žiadanejšie lebo inštruktor sa nemôže kurzistu zbaviť vydaním certifikácie bez toho, aby reálne kurzista pocítil prínos kurzu. Kurz je postavený na vlastnom know-how, ktoré je neustále dopĺňané a modifikované na základe vlastného permanentného vzdelávania cez svoje exkluzívne kontakty a možnosti. Ide o najvyššiu formu vzdelávania, kedy sa po ukončení nedáva plastová karticka ale kurzista si musí odniesť niečo o čom je si istý že za to stáli jeho peniaze - trvalé poznatky.

V prípade úspešného absolvovania kurzov, ktoré sú certifikované, je vystavený celosvetovo platný a uznávaný certifikát vo forme plastovej karty a nástenného diplomu. V prípade necertifikovaných kurzov, je vystavený certifikát potvrdzujúci absolvovanie kurzu. Súčasťou kurzov s certifikáciou sú výukové materiály: manuál (čeština, slovenčina) spracovaný na základe moderných poznatkov, tabuľky (pre kurzy s dekompresnou problematikou). Aj pri kurzoch, ktoré nie sú ukončené certifikáciou, sú súčasťou výukové videá a množstvo doporučenej literatúry v elektronickej forme, ktoré majú voľnú distribúciu, prehľad a odporučenie študijných materiálov.

Pár slov o prístupe k výuke a jej metodike:
Výuka prebieha podľa zásad efektívneho vyučovania (účelnosť a hospodárnosť) a optimalizácie výukového procesu. Snaha je, aby prebiehala efektívne a tvorivo. Používané didaktické metódy: výklad, prednáška, demonštrácia, rozhovor, cvičenie a samostatná práca. Témy sú vysvetľované v prijateľnom tempe. Dôraz na zvukovo-vizuálno-realizačnú formu pre trvalejšie uchovanie poznatkov. Všade tam, kde je to možné je zapájané podnecovanie invencie, nakoľko je známe, že najviac si človek zapamätá (až 90%) to, na čo príde sám. Ciele vyučovacieho procesu: konzistentnosť, primeranosť a jednoznačnosť.

Upozornenie:
Text popisu kurzu je vlastníctvom autora a vychádza z vlastných skúseností. Bez predchádzajúceho súhlasu nemôže byť kopírovaný pre iné účely.