Dry Gloves

Technical diving

Transport bag

Diving courses

Transport bag

Instructor courses

Alurings

Cave diver

Cave diver Maximalizovať

1 000,00 € s DPH
1 000,00 € bez DPH

Cave diver

Forma a typ kurzu: Kurz, certifikovaný*
Rozsah: 10 ponorov na otvorenej vode, 10 ponorov v jaskynnom prostredí, spolu 100 hodín teórie a praxe.
Realizácia kurzu: Teória, prax, praktické ukážky, foto, video.
Cieľ: Kurz je dizajnovaný pre vytrénovanie potápača na bezpečné jaskynné potápanie v bežných, predovšetkým tzv. turistických jaskyniach (známy profil a mapa jaskyne, vyznačená trasa, výborná až pomerne dobrá viditeľnosť, dostatočne veľké priestory pre pohyb, prípadne sprievodca).
Špecifiká kurzu: Kurz je výrazne doplnený o vlastné know-how.
Požadované predpoklady: AEANx, zdravotný, fyzický a mentálny stav umožňujúci sa potápať. Doporučené: Intro to Cavern/Cave/Wreck alebo Technical diver. Potápačské poistenie. Minimálny vek 18 rokov.
Požadovaná výstroj: Vlastná ľubovolnej konfigurácie. Náplňou kurzu je aj odladenie prinesenej výstroje.
Oblek, fľaša (dvojča), automatiky ( 2x I. st., 2x II.st), meranie tlaku vo fľaši, maska, plutvy, záložná maska, primárne svetlo, 3x špulka s cievkou (aspoň 20 m), naviják (aspoň 150 m), meranie aspoň času a hĺbky a minimálne rovnaký záložný prístroj, krídlo/kompenzátor vztlaku, kompas, wetnotes.
Cena kurzu: 1000 € (V cene technických kurzov nie sú zahrnuté realizačné náklady mimo územia Slovenska: doprava, strava, ubytovanie, plyny.)
Náročnosť: Vysoká.
Charakteristika: Príprava a získanie vedomostí a zručností pre reálne ponory v jaskyniach, ktoré sú značené (nejedná sa o exploračné ponory) a v prostrediach bez reštrikcií a zlej až nulovej viditeľnosti. Realizované ponory sú do vzdialeností s bezpečným gas manažmentom a vzdialenosťou mimo vizuálneho dosahu výstupného otvoru, bez možnosti rýchleho a núdzového vynorenia.
Popis:
Kurz pre jaskynné potápanie, ktoré by sa dalo nazvať aj "turistické", je zameraný pre získanie zručností potrebných pre bezpečné, efektívne a ľahké jaskynné potápanie po existujúcich vodiacich šnúrach. Pri tomto type jaskynného potápania sa navštevujú lokality, ktoré sú obľúbené pre svoje typické prostredie, majú vopred známy profil a charakter. Prieniky do jaskýň sú mimo dosahu svetla a vyžadujú znalosti na prácu s existujúcou šnúrou. V kurze sa učia znalosti pokladania vlastnej šnúry pre získanie návykov, bezpečnosti a rešpektovania požiadaviek voči iným šnúram. Primárne sa však nejedná o kladenie šnúry pre iných a permanentné linky. Ani pre náročné prieniky do úzky profilov, extrémne kalivého prostredia a kombinácie faktorov zvyšujúce únosné riziko. Cieľom kurzu je pripraviť potápača na plnohodnotné potápanie v bezpečných a zaujímavých jaskyniach na celom svete. Jaskynné potápanie, ktoré neslúži pre budovanie si vlastného ega a predvádzanie sa pred ostatnými, je optimálnou formou ako sa posunúť ďalej vo svojom potápaní a získať tak ďalšie príležitosti na návštevu zaujímavých miest pod vodou vo svete. Množstvo potápačov volí tento kurz na zvýšenie svojich potápačských zručností a vedomostí, ani nie tak pre samotné jaskynné potápanie, ale s cieľom vysokej bezpečnosti potápania na otvorenej vode pri náročnejších, ale aj jednoduchých ponoroch. Absolvovaním kurzu sa totiž potápač dostáva na úplne iný level ako bežný potápač. V kurze sa kladie dôraz na každý detail. Samozrejmou a nevyhnutnou súčasťou sú nácviky krízových situácií.

Tento kurz je individuálne pripravený podľa náročnosti a požiadaviek účastníkov. Obsahová náplň je podľa medzinárodných štandardov, ale nadstavba, ktorú ponúkam individuálne závisí na schopnostiach, možnostiach a požiadaviek účastníkov. Sú určené pre tých, ktorí sa chcú niekam posunúť, ale aj pre tých, ktorí sa chcú zlepšiť a bezpečnejšie potápať.

Jaskyne vyžadujú extrémne kvalitný pohyb pod vodou, skúsenosti kvôli orientácii, poznať na vysokej úrovni prácu so šnúrou, vedieť rozpoznať riziko, atď.

Výuka krízových situácií sa deje v bezpečnom prostredí. Robiť základný jaskynný kurz iba v jaskyniach je nezmysel. To je ako keby ste sa učili šoférovať priamo v premávke. Tiež najprv sa ide na trenažér, potom parkovisko a až keď vodič zvládne procedúry, je schopný kontrolovať situáciu okolo seba, môže ísť zbierať skúsenosti pod vedením inštruktora do ostrej premávky. Po zvládnutí požadovaných techník a zručností, kurz pokračuje v uzatvorenom prostredí priamo v jaskyniach.

Tento typ kurzu sa zameriava predovšetkým na dva z troch kľúčových faktorov jaskynného potápania:
1) Riziko vyplývajúce z nemožnosti sa okamžite vynoriť.
2) Riziko vyplývajúce z nízkej alebo veľmi nízkej viditeľnosti.

Kurz je realizovaný na Slovensku a vo Francúzsku.
Slovensko: otvorená voda: práca so šnúrou, nácvik krízových situácií a potápačských zručností pre jaskynné potápanie, teória.
Francúzsko: v nádhernom regióne Lot & Dordogne sú notoricky známe turistické jaskynné lokality ako Ressel, True Madame, St. Sauveur, Fontaine de Truffe a í. Sú to ideálne lokality pre výcvik jaskynného potápania, ktoré poskytujú širokú škálu náročnosti.
Potápa sa v uzatvorených priestoroch so stropom nad hlavou, ale nie v priestoroch kde sú reštrikcie, zlá až nulová viditeľnosť, premenlivý dekompresný profil, a pod.

Súčasťou kurzu je:
Oboznámenie sa so Side Mount konfiguráciou pre jaskynné potápanie (možnosť vyskúšať si a zoznámiť sa s odlišnosťami).
Získanie prvých skúseností s DPV.
Premietanie a analýza najzaujímavejších prednášok z International Techmeeting 2012.

Kurz je kompletne videodokumentovaný z dôvodu poponorovej analýzy a detailných debrífingov.

Štruktúra kurzu:
- Jaskynné potápanie všeobecne (foto a video prostredia a ponorov)
- Konfigurácia výstroja pre jaskynné potápanie (praktické ukážky, spôsoby konfigurácie, výhody a nevýhody jednotlivých konfigurácií)
- Efektívny pohyb pod vodou v jaskynnom potápaní (video a fotoanalýza)
- Práca so šnúrou v jaskynnom potápaní (teória, suchý nácvik, prax)

Účastníci sa naučia správne používať vodiacu šnúru jej značenie, vypočítavať potrebné množstvo plynu pre úspešný návrat a to aj v prípade krízovej situácie (aj v prípade straty plynu). Oboznámenie sa a drill predvstupových a predponorových bezpečnostných procedúr ako sú: kontrola vystroja, OOA, V-drill, buble check a dokonalé vyváženie. V kurze sa nacvičujú rôzne krízové situácie: strata primárneho svetla, vyhľadanie stratenej šnúry alebo partnera, pohyb na šnúre v nulovej viditeľnosti (zakrytý výhľad masky). Súčasťou kurzu je mapovanie v jaskyniach.

Tématický obsah:
Jaskyne (vznik a vývoj jaskýň, typy jaskýň, geológia a geomorfológia, kras a krasové formy, voda a jaskyne, znalosť a bezpečnosť prostredia).
Výstroj (princípy, konfigurácia, koncepty, špecifiká konfigurácie pre jaskynné potápanie).
Vodiace šnúry (typy, kladenie, označovanie, križovatky, line etiketa, druhy a prevedenie, typy a funkčnosť navijakov, pohyb na šnúre).
Plánovanie spotreby (plán, realizácia, vyhodnocovanie počas ponoru, bezpečnostné koncepty gas manažmentu, diferentné SAC).
Komunikácia (logika, signály, tím a jednotlivec, efektívna svetelná a dotyková komunikácia, možnosti komunikácie).
Vnímanie prostredia (orientácia v prostredí, využitie mapy).
Tímová spolupráca (predvídanie, pomoc, sebazáchrana v rámci tímu, pozície a role členov tímu, bezpečné potápanie v tíme).
Stres a krízové situácie (nervozita, stres, panika, predvídanie, stresmanažment, zvládanie stresu, riešenia problémov, simulované situácie potencionálneho nebezpečenstva v jaskynnom prostredí, riešenie závad výstroja, kľúčové zlyhania počas jaskynných ponorov).
Fyziologické aspekty a psychológia potápania (dýchanie počas ponoru, dýchanie inertných plynov, problematika narkotickosti plynov, hypotermia a jej predchádzanie a riešenie, nebezpečenstvá hypoxie a hyperoxie).
Dekompresia (s ohľadom na špecifiká meniaceho sa profilu).
Plánovanie ponoru (koncepty, prvky plánovania, key points, ).
Nehody, úraz a záchrana (prvá pomoc, transport postihnutého pod vodou).
Pohyb pod vodou (rešpektovanie prostredia, trim, vztlak, stabilita, efektívny pohyb).
Nebezpečenstvo a hazard (odhad miery rizika, rozpoznanie nebezpečenstva, typy hazardu v jaskynnom prostredí).
Pokročilé techniky (vlastné know-how).
Logistika jaskynných ponorov a transport (príprava, možnosti a realizácia).
Mapovanie (fixné meracie body, zameranie trasy, vytvorenie polygónového ťahu, kreslenie máp a náčrtov).
Skútre (typy, spôsob použitia, základné techniky skútrovania, praktické zručnosti a nácvik).

Teoretická príprava na tieto kurzy prebieha celoročne. Praktická príprava neprebieha v období december a až február z dôvodu veľmi nízkych teplôt a tým pádom malej efektivity výuky, kedy študenti riešia viac chlad a ostatné veci s ním súvisiace a nesústredia sa pri tréningových ponoroch na obsah výuky.

Mojim cieľom je príprava ďalších jaskynných potápačov, ktorí by mali záujem pokračovať aj v náročnejších jaskynných ponoroch. Preto v prípade obojstranného záujmu je možné nadviazať spoluprácu na ďalších potápačských projektoch.

Všeobecné informácie ku kurzom a podmienky:
Kurz pokrýva komplexne danú problematiku. Je určený pre tých, ktorí sa chcú danú oblasť potápania naučiť od A po Z.

Zaplatením ceny kurzu si kurzista zakúpi obsahovú náplň kurzu. Zahájenie kurzu je na základe vzájomnej dohody. Zaplatením ceny kurzista prejavuje záväzný záujem o kurz. Kurzy sú realizované ako inividuálne, zamerané pre jednotlivcov alebo malé skupinky a preto sa termín dohodne podľa požiadaviek. Práve pre individuálny prístup nie sú vopred vypísané termíny kurzov, nakoľko je snaha prispôsobiť sa časovým možnostiam kurzistu, keďže s našej strany je to primárna práca a vieme si zariadiť čas. Celý priebeh kurzu bude dohodnutý a časovo upresnený na prvom stretnutí kurzu. Kurz je možné realizovať do 6 mesiacov od zaplatenia. Hlavnou snahou je nájsť vhodný termín s ohľadom na časové možnosti kurzistu. V prípade, že sa tak nestane, bude cena za kurz vrátená a miesto uvoľnené ďalším záujemcom.

O prijatí a zaradení rozhoduje dátum prijatej platby. Počty účastníkov v kurzoch a na seminároch sú obmedzené a preto pri vyčerpaní kapacity sa môže stať, že objednávka bude odmietnutá alebo bude termín presunutý až za predtým zaplatené kurzy.

Mám málo času a snažím sa s ním pracovať čo najlepšie. Preto časť zodpovednosti presúvam aj na ľudí, ktorí mi ho ovplyvňujú. Tá časť zodpovednosti je v tom, že zaplatením kurzu vidím reálnu motiváciu o tento kurz a snahu ho dokončiť. To je dôvod prečo požadujem platbu za kurz pred kurzom a nie až po ukončení.

Ďalšie info na týchto linkách:
Predstavenie inštruktora/inštruktora trénera Petra Kubičku:
http://blog.kubi.sk/kto-som-a-co-robim/

http://blog.kubi.sk/filozofia-vyuky/
http://blog.kubi.sk/preco-neucim-rekreacne-potapanie/
http://blog.kubi.sk/kubi-vyuka-pokrocileho-a-technickeho-potapania/
http://blog.kubi.sk/bezkartickove-kurzy-a-seminare-aky-maju-zmysel-a-co-ponukaju/

Čo očakávam od kurzistu:
V prvom rade ochotu a snahu sa niečo naučiť. Potom je to aktívny prístup ku kurzu. A na koniec realistické zhodnotenie svojich síl a možností. Bezpečnosť je prvoradým faktorom realizácie kurzu.

Čo môže očakávať kurzista odo mňa:
Kvalitu, ochotu, snahu a poskytnutie maximálneho časového priestoru vyhradeného na daný kurz. Celý svôj potápačský život a kariéru neustále pracujem na svojom zlepšovaní a zdokonalovaní sa. Tieto moje skúsenosti a vedomosti môže očakávať kurzista ako benefit o ktorý bude kurz rozšírený.

Zľavy a benefity ku kurzu:
Každý kurzista získava automaticky zľavu z produktov, ktoré ponúkam na tejto stránke. Výška zľavy pre kurzistov je uvedená pri každom konkrétnom produkte.

Formy a typy kurzov:

* Certifikovaný IANTD (najstaršia a najväčšia celosvetová certifikačná agentúra pre technické potápanie).
IANTD založil Dick Rutkowski v roku 1985, ktorý pracoval 33 rokov u National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), okrem iného ako koordinátor a vedúci výskumu v potápačskej a pretlakovej komore. IANTD ako prvá začala ponúkať certifikáciu v Enriched Air Nitrox a neskôr tiež ako prvá vzdelávacie programy vo všetkých smeroch technického potápania (Advanced Nitrox, Deep Air, Technical diving, Cave a Wreck Penetration, Normoxic Trimix, Trimix a Rebreather, atď). V roku 1992 sa stal prezidentom a CEO IANTD Tom Mount, ktorý je označovaný za jedného z pionierov technického a jaskynného potápania. Tom Mount napísal množstvo textov z oblasti technického potápania a knihu, ktorá je považovaná za akúsi prvú bibliu technického potápania - the Technical Diver Encyclopedia a taktiež celosvetovo známe: Exploration and Mixed Gas Diving Encyclopedia and Tek Closed Circuit Rebreather.


** Kurzy formou workshopu, školenia a vzdelávacích lekcií sú zamerané na jednotlivé problematiky (kapitoly) danej oblasti potápania a sú určené pre potápačov, ktorí sa:
- chcú venovať tejto problematike a hľadajú prvotné informácie
- začali venovať tejto problematike a hľadajú rozširujúce informácie
- venujú sa tejto problematike a chcú si rozšíriť vedomosti
- venovali sa tejto problematike v minulosti a chcú si osviežiť zabudnuté informácie
- rozmýšľajú nad kurzom a chcú sa zoznámiť s touto problematikou
Taktiež sú určené pre tých, ktorí chcú získať v danej oblasti základnú sumu informácií, zorientovať sa zdrojoch informácií, získať vlastný názor, dozvedieť sa odpovede na otázky, ktoré nenašli inde. Nenahrádzajú kurz, ale umožňujú rozšíriť si obzor vedomostí, prípadne získať odpovede na svoje otázky, ktoré nezískali v iných kurzoch v inej potápačskej škole. Nekončia certifikáciou. Preto k nim pristupujem veľmi zodpovedne, nakoľko absolvent nie je uspokojený plastovou kartičkou, ale musí mať pocit, že si niečo hodnotné odniesol. Podľa obsahu témy je zvolená forma prezentácie (seminár, školenie, lekcia, workshop).

*** Kurz je nekartičkový, tzv. "N"-kový. Jedná sa o to, že na záver nie je vydaná celosvetová certifikačná kartička, ale doklad o absolvovaní kurzu (častokrát cennejšia ako celosvetová certifikácia). Je to typ kurzu kde nezáleží na získaní papiera, ale predovšetkým na získanie vedomosti. Potápač preto za svoje zaplatené finačné prostriedky musí dostať protihodnotu a tak je to pre nás výzva, aby si odniesol reálne schopnosti a vedomosti, ktoré vie oceniť. O to sú tieto "N"-kové kurzy zaujímavejšie a žiadanejšie lebo inštruktor sa nemôže kurzistu zbaviť vydaním certifikácie bez toho, aby reálne kurzista pocítil prínos kurzu. Kurz je postavený na vlastnom know-how, ktoré je neustále dopĺňané a modifikované na základe vlastného permanentného vzdelávania cez svoje exkluzívne kontakty a možnosti. Ide o najvyššiu formu vzdelávania, kedy sa po ukončení nedáva plastová karticka ale kurzista si musí odniesť niečo o čom je si istý že za to stáli jeho peniaze - trvalé poznatky.

V prípade úspešného absolvovania kurzov, ktoré sú certifikované, je vystavený celosvetovo platný a uznávaný certifikát vo forme plastovej karty a nástenného diplomu. V prípade necertifikovaných kurzov, je vystavený certifikát potvrdzujúci absolvovanie kurzu. Súčasťou kurzov s certifikáciou sú výukové materiály: manuál (čeština, slovenčina) spracovaný na základe moderných poznatkov, tabuľky (pre kurzy s dekompresnou problematikou). Aj pri kurzoch, ktoré nie sú ukončené certifikáciou, sú súčasťou výukové videá a množstvo doporučenej literatúry v elektronickej forme, ktoré majú voľnú distribúciu, prehľad a odporučenie študijných materiálov.

Pár slov o prístupe k výuke a jej metodike:
Výuka prebieha podľa zásad efektívneho vyučovania (účelnosť a hospodárnosť) a optimalizácie výukového procesu. Snaha je, aby prebiehala efektívne a tvorivo. Používané didaktické metódy: výklad, prednáška, demonštrácia, rozhovor, cvičenie a samostatná práca. Témy sú vysvetľované v prijateľnom tempe. Dôraz na zvukovo-vizuálno-realizačnú formu pre trvalejšie uchovanie poznatkov. Všade tam, kde je to možné je zapájané podnecovanie invencie, nakoľko je známe, že najviac si človek zapamätá (až 90%) to, na čo príde sám. Ciele vyučovacieho procesu: konzistentnosť, primeranosť a jednoznačnosť.

Upozornenie:
Text popisu kurzu je vlastníctvom autora a vychádza z vlastných skúseností. Bez predchádzajúceho súhlasu nemôže byť kopírovaný pre iné účely.